зареждане

Защита на лични данни

Ако имате въпроси относно поверителността, можете да се свържете с нас, като изпратите запитване по имейл.

Какво са лични данни?
Съгласно Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), личните данни се определят като:
“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

Защо СЕМ БГ събира и съхранява лични данни?
За да Ви предоставим някоя от нашите услуги, като например информация и консултиране, е необходимо да съберем Ваши лични данни.

Те ни служат за кореспонденция с Вас, за маркетингови дейности или реклама.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство или неприкосновеността на личния Ви живот.

Какви категории лични данни събираме и обработваме?
Категориите лични данни, които обработваме, са следните: три имена, телефонен номер, имейл адрес, IP адрес.

Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме онлайн или офлайн, на основание Вашето доброволно дадено съгласие, на основание сключен договор между нас или по силата на нормативни разпоредби.

Какви видове бисквитки използва сайтът на СЕМ БГ?
Ние използваме наши собствени и бисквитки на трети страни, за да управляваме съдържанието на сайта, да изготвяме персонализирани реклами, да измерваме резултатите и да анализираме трафика.

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за една или няколко от следните цели:

 • За предоставяне на изискана от Вас информация;
 • Кореспонденция преди сключване на договор;
 • Сключване на договор за консултация;
 • Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор;
 • Маркетингова и/или рекламна информация;
 • Изготвяне на персонализирани реклами, ремаркетинг и измерване на резултатите

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни, е:

Вашето съгласие; изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим такъв договор; обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение или за да защитим Вашите интереси или интереси на друго лице, както и да защитим наш легитимен интерес.

Следните организации може да получат от нас, само при необходимост от това, Ваши лични данни:

 • Счетоводната кантора, която ни обслужва;
 • Google, FaceBook и други рекламни мрежи и платформи

Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете “Политиката ни за защита на личните данни”, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни на хартиен носител, като формуляр за такъв отказ ще Ви бъде предоставен своевременно, в нашия офис.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
СЕМ БГ няма намерение да предава вашите лични данни на трети лица, без предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това.

Период на съхраняване на данните:
СЕМ БГ ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура, за следния период от време:

 • Всички събрани и изготвени по реда на ЗМИП документи, данни и информация – 5 години
 • Всички останали носители, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено Съгласие за маркетингови цели и/или рекламна информация – 5 години

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права:

 • Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от СЕМ БГ и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • Имате право да поискате от СЕМ БГ личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • Имате право да поискате от СЕМ БГ да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • Имате право да поискате от СЕМ БГ личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  – личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  – когато сте оттеглил своето съгласие;
  – когато сте възразил срещу обработването,
  – когато обработването е незаконосъобразно;
  – когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  – когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 • Ние имаме право да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
  – при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  – за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
  – по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  – за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
  – или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Имате право да поискате от СЕМ БГ да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до СЕМ БГ;
 • Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни, ще Ви предоставим ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право на жалба до надзорния орган:
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като такъв за СЕМ БГ се явява:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Интернет страница: www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез СЕМ БГ, можете да го направите на посочените данни за контакт на СЕМ БГ.

Политика за доброволно уреждане на възникнали спорни ситуации:
Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на Ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо да се свържете с нас, преди да подадете директно жалба до надзорния орган.

Как използваме Вашите лични данни?
В тази политика за защита на личните данни подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни, включително и за “бисквитки”.
Ние няма да продаваме Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.
СЕМ БГ, в случай на необходимост, може да предаде Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили надлежен договор с нас.
Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите, утвърдени и действащи в СЕМ БГ.

Когато е необходимо да предадем специални лични данни на трета страна, ние ще направим това, едва след като сме получили Вашето съгласие (изключение ще има, само ако по законова разпоредба сме задължени да направим друго).

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, като НАП, НОИ, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?
СЕМ БГ ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, като например Закон за счетоводството или Закон за мерките срещу изпирането на пари. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп, като криптиране, анонимизиране, замаскиране и заличаване след изтичане на срока на съхранение.

Как можете да разберете какви лични данни имаме за Вас и как ги обработваме?
СЕМ БГ по Ваше искане ще Ви отговори какви Ваши лични данни съхраняваме и как ги обработваме.
СЕМ БГ по Ваше искане ще Ви отговори каква информация имаме за Вас, как я съхраняваме и обработваме. В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на СЕМ БГ или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как може да получите достъп до своите данни, които обработваме?
Необходимо е да попълните искане за достъп.

Местоположение:
Държава: Република България
Адрес: гр. София, ул, Иван Тургенев 2
Електронна поща: info@sem.bg
Интернет страница: www.sem.bg